Waterschap Regge en Dinkel werkt samen met de provincie Overijssel aan de Regge bij Rijssen. Landinrichting Rijssen is opdrachtgever. De Regge bij Rijssen krijgt een natuurlijker verloop.

PlaatsRijssen
OpdrachtgeverProvincie Overijssel
Periode2013
OmvangHerinrichting De Regge

Er is ruimte voor waterberging gecreëerd en de natuur en het landschappelijke karakter worden versterkt door aanpassingen in het gebied. Ook zijn er meer recreatiemogelijkheden. Er zijn onder andere nieuwe fietspaden en struinroutes aangelegd. Door integrale begrazing is een gevarieerd beekdallandschap ontwikkeld.

Het landinrichtingsplan Rijssen uit 1999 vormt de basis voor de herinrichting van het gebied. In dit plan staat dat het Reggedal een gebied moet worden waar ruimte is voor natuur, landschap, waterberging en recreatie. De Regge bij Rijssen betreft geen officieel reggeherstelproject van het waterschap.

Tijdens het nieuwe ontwerp waren ruimte voor water en continuïteit leidend. De Regge wordt gezien als de ruggengraat van een robuust, aaneengesloten natuurlijk cultuurlandschap. Ook het versterken van de diversiteit van de verschillende landschapstypes speelde een belangrijke rol. En zo is er een uitgesproken, herkenbaar en contrastrijk palet van agrarische cultuurlandschappen ontstaan. 

Voorop stond het behoud van de bestaande kwaliteiten en het zichtbaar houden van de tijdslagen, om­dat de identiteit van de cultuurlandschappen sterk verbonden is met het ontstaan en de geschiedenis van de streek.

De loop van de Regge staat in relatie met de omgeving: steilranden, opduikingen en laagtes. De beek slingert rustig langs steilranden, ontwijkt de hogere gronden en zoekt de lagere delen van het landschap. De gekozen lijn geeft ruimte aan de Regge om haar eigen weg te bepalen en haar eigen dynamiek te ontwikkelen. De nieuwe loop is voor processen van verdere erosie en sedimentatie. De Regge is zelf weer ‘aan het werk'.

Naast een meanderende Regge is er ook een hoog­watergeul aangelegd. In feite is dit de huidige Regge, maar dan verondiept en voorzien van drem­pels. De afmetingen van deze hoogwatergeul zijn gebaseerd op de huidige Regge, maar met flauwere oevers en een meter ondieper dan voorheen.

De hoogwatergeul stroomt mee bij hogere afvoeren, die gemiddeld gezien 20 dagen per jaar voorkomen, waardoor de waterstanden bij extreem hoge afvoeren binnen acceptabele grenzen blijven. Daar­naast wordt in extreme situaties water geborgen in het dal van de Regge. In de voorgaande situatie werd het water afgevoerd via de meanderende Regge.

De werkzaamheden zijn in juli 2013 gestart. De kap- en watervergunning zijn rond die tijd verleend. In samenwerking met adviesbureau Eelerwoude is dit project in goede orde eind 2013 afgerond.