Vos Groep B.V. gevestigd aan het adres Sherwood Rangers 1 te (7551 KW) Hengelo en aan haar gelieerde dochtermaatschappijen zoals bijvoorbeeld Plegt-Vos Bouwgroep B.V., Plegt-Vos Noord B.V., Plegt-Vos Infra & Milieu B.V., Plegt-Vos Oost B.V., Plegt-Vos West B.V., Plegt-Vos Stoffels B.V., Plegt-Vos Materieel B.V. en Plegt-Vos Houtindustrie B.V., (gezamenlijk te noemen: “Plegt-Vos”) verwerken persoonsgegevens van opdrachtgevers, kopers, huurdersonderaannemers, inleenkrachten en werknemers in overeenstemming met het daartoe vastgestelde privacybeleid. Plegt-Vos wil graag dat betrokkenen erop kunnen vertrouwen dat zorgvuldig en veilig met hun gegevens wordt omgegaan. Met dit statement worden betrokkenen nader geïnformeerd.

1. Welke gegevens verzamelt Plegt-Vos en waarom?

Plegt-Vos verwerkt in beginsel alleen gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het leveren van haar diensten. Het gaat daarbij om verschillende betrokkenen en diensten:

 • Potentiële kopers kunnen via projectsites hun naam en e-mailadres opgeven. Deze gegevens worden (enkel) gebruikt om hen op de hoogte te houden van de voortgang van het specifieke project. Als een geïnteresseerde overgaat tot de aankoop van een woning, al dan niet via een makelaar, worden persoonsgegevens gevraagd die nodig zijn voor de aankoop. Het gaat daarbij om het opstellen van een koop/aannemingsovereenkomst en/of het aanvragen van een Woningborg garantiecertificaat. In dat laatste geval worden de gegevens doorgezonden aan Stichting Woningborg. Verder worden de contactgegevens van kopers, verstrekt aan makelaar en notaris en gebruikt om te communiceren over de voortgang van de bouw en mogelijke aanvullende dienstverlening.
 • Plegt-Vos voert voor verschillende woningbouwcoöperaties onderhoudswerkzaamheden uit. Om dit onderhoud te kunnen uitvoeren ontvangt Plegt-Vos van deze partijen objectgegevens (adresgegevens), eventueel aangevuld met namen om contact op te kunnen nemen over het uit te voeren onderhoud. Daarnaast ontvangt Plegt-Vos individuele verzoeken tot onderhoud via het klantportaal of rechtstreeks via de woningbouwcorporatie. Plegt-Vos verwerkt in haar systemen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het uit te voeren onderhoud. Plegt-Vos slaat geen gegevens van huurders op in het eigen klantenbestand en gebruikt de gegevens niet voor eigen commerciële doeleinden. Na uitvoering van het onderhoud worden de gegevens slechts gebruikt voor verantwoording/rapportage en in de meeste gevallen – afhankelijk van de afspraken met de woningbouwcoöperaties – na uiterlijk 1 jaar verwijderd of geanonimiseerd.
 • Als Plegt-Vos optreedt als hoofdaannemer, heeft zij te maken met diverse wettelijke verplichtingen ten aanzien van onderaannemers, hun werknemers en inleenkrachten. Het gaat daarbij onder meer om veiligheid op de bouwplaats en sociale wetgeving. Van betrokkenen op de bouwplaats worden NAW-gegevens, de geboortedatum, BSN-nummers, identificatiedocumentnummers en een noodtelefoonnummer vastgelegd. Van inleenkrachten van buiten de EER wordt tevens een kopie legitimatiebewijs geregistreerd. Registratie vindt plaats in de eigen systemen of in Bouwpas, in achtneming met de wettelijke bewaartermijnen.
 • Van zakelijke contactpersonen wordt geregistreerd wat zij zelf aanleveren. De gegevens worden met een oog op de zakelijke relatie en het commercieel belang voor onbepaalde duur bewaard.
 • Plegt-Vos verzamelt gegevens van haar eigen werknemers. Hoe hiermee wordt omgegaan, is vastgelegd in het interne privacystatement.
 • Naast bovenstaande persoonsgegevens verzamelt Plegt-Vos ook persoonsgegevens die verband houden met bezoeken aan onze websites, zoals lees-, verkeers- en locatiegegevens (cookies) en het invullen van de contactformulieren. Deze informatie wordt gebruikt om gerichte informatie te kunnen bieden of diensten te leveren. Bij formulieren vraagt Plegt-Vos in beginsel alleen wat minimaal nodig is.

2. Wat doen we met de verzamelde gegevens?

De persoonsgegevens worden alleen verwerkt met het oog op de bovenstaande doelen en werkzaamheden. Plegt-Vos doet alleen iets met uw gegevens als daarvoor een wettelijke grondslag is. Het gaat daarbij om:

 • De uitvoering van een overeenkomst, zoals een koopovereenkomst of onderhoudsovereenkomst.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichten, zoals sociale wetgeving.
 • Omdat er een gerechtvaardigd belang is, zoals het bijhouden van onze zakelijke contactpersonen (geen huurders).
 • Handelingen waarvoor u toestemming heeft gegeven, zoals het informeren over een project of het ontvangen van een nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u overigens op ieder moment intrekken.

Plegt-Vos gebruikt uw gegevens niet voor enige vorm van profilering. Er vindt dus geen geautomatiseerde besluitvorming plaats die enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking. Plegt-Vos beperkt de toegang tot uw gegevens, heeft intern organisatorische en beveiligingsmaatregelen getroffen en slaat de gegevens op in een private cloud in een gecertificeerd datacenter binnen de EER, dat voldoende veiligheidswaarborgen biedt. In enkele gevallen kunnen persoonsgegevens in een door Plegt-Vos goedgekeurde gedeelde cloudomgeving worden opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen en overige adviestermijnen door ons bewaard en daarna verwijderd. Plegt-Vos deelt uw gegevens niet meer derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (Woningborg), er een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor toestemming heeft gegeven. In dat geval worden passende waarborgen getroffen om uw gegevens te beschermen.

3. Welke rechten hebben betrokkenen?

Alle betrokkenen waarvan Plegt-Vos persoonsgegevens verwerkt, hebben:

 • Recht op informatie: Betrokkenen kunnen bij Plegt-Vos terecht voor vragen over de verwerking.
 • Inzagerecht: betrokkenen mogen controleren of, en op welke manier, persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: Plegt-Vos zal persoonsgegevens corrigeren als deze niet juist zijn opgeslagen.
 • Recht om vergeten te worden: als voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming is gegeven, zal Plegt-Vos deze verwijderen op het moment dat de toestemming wordt ingetrokken.
 • Dataportabiliteit: u heeft het recht om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens aan u over te dragen.
 • Recht van bezwaar: als betrokkenen het niet eens zijn met de verwerking van hun persoonsgegevens door Plegt-Vos hebben zij het recht hiertegen bezwaar te maken.

4. Contact of verzoeken?

Alle betrokkenen kunnen bij Plegt-Vos een verzoek indienen om gebruik te maken van zijn of haar rechten. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als per e-mail ingediend worden. Plegt-Vos mag dan aanvullende informatie opvragen de identiteit van de betrokkene zeker te stellen. Daarna heeft Plegt-Vos vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om aan het verzoek te voldoen (of niet). Als niet tijdig gehoor wordt gegeven aan het verzoek kan betrokkenen bezwaar maken bij Plegt-Vos, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoeken worden bij voorkeur ingediend via: privacy@plegt-vos.nl, maar kunnen ook per post worden verstuurd naar: Plegt-Vos Bouwgroep B.V., t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Sherwood Rangers 1, 7551 KW te Hengelo.